Klachtenregelement KB-consult

Klager: opdrachtgever (bijvoorbeeld directie, bestuur,
individuele werknemer);
Klacht: iedere uiting van ongenoegen, schriftelijk door de klager kenbaar gemaakt met betrekking tot de dienstverlening, die overeengekomen is met KB-consult.
1. Klager dient een klacht in bij KB-consult, ter attentie van de betreffende bedrijfsarts. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.
2. Elke klacht wordt door het secretariaat van KB-consult geregistreerd op het klachtenformulier.
3. Klachten over de uitvoering van de dienstverlening worden bij voorkeur door klager rechtstreeks besproken met de direct betrokken medewerker van KB-consult. Als dat niet mogelijk is, treedt de interne procedure klachtenbehandeling in werking.
4. Interne procedure klachtbehandeling:
4.1. Voor de interne procedure dient de klager de klacht schriftelijk in bij KB consult ter attentie van de collega-bedrijfsarts.
4.2. Klager ontvangt binnen een week een schriftelijke bevestiging van ontvangst van de klacht.
4.3. De collega-bedrijfsarts overlegt met de intern betrokken persoon, ic aangeklaagde collega-bedrijfsarts, over de afhandeling van de klacht.
4.4. Uiterlijk 3 weken na binnenkomst van de klacht is een gesprek gearrangeerd tussen de klager en de aangeklaagde persoon van KB-consult, met als doel om te komen tot een tot tevredenheid stemmende afhandeling van de klacht.
4.5. Klager ontvangt binnen 7 dagen na dit gesprek een bevestiging van KB consult over de overeengekomen wijze van afhandeling van de klacht. Dit geldt ook in geval er geen overeenstemming is bereikt.
5. Van elke klachtbehandeling wordt verslag gedaan op het klachtenformulier.
6. Indien de uitkomst van de interne klachtbehandeling voor de klager niet aanvaardbaar is, kan de klager zijn klacht voorleggen aan de externe klachtencommissie van de KNMG (Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) te Utrecht.
Correspondentieadressen interne klachtenprocedure
KB-consult:
KB-consult, bedrijfsartsen
t.a.v. E. Knibbeler
Van Heutszstraat29A
6521CTNijmegen
en/of
KB-consult, bedrijfsartsen
t.a.v. P. Bouwmeister
Dorpsstraat76
6681BPBemmel
Correspondentieadres externe klachtencommissie KNMG:

KNMG
Postbus20051
3502LBUtrecht

Maak een afspraak met ons om de mogelijkheden
voor uw organisatie te bespreken.